Κλειστά τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών για τον εορτασμό του Αγίου Βλασίου την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου

921

Τη μη λειτουργία των σχολείων και την συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών, λόγω της εορτής του Πολιούχου της πόλης Αγίου Βλασίου, αποφάσισε ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, μέσω κοινοποίησης της σχετικής απόφασης προς τον Δήμο Αχαρνών

 

Αναλυτικά η σχετική απόφαση:

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών λόγω εορτής του Πολιούχου της πόλης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 5 του τομέα αρμοδιοτήτων (Η) του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).

2. Το άρθρο 3 παρ.8 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α ́/1-08-2017).

3. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Π.Δ.104/1979 (ΦΕΚ 23/τ.Α’/7-2-1979).

4. Την με αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β ́/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της με αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

5. Την αριθ.οικ.130459/02-07-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2780/τ.Β ́/12-07-2018).

6. Τη με αρ. 308/6248/07-02-2019 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Αχαρνών, με την οποία καθιερώνεται η 11η Φεβρουαρίου, ημέρα εορτασμού του Αγίου Βλασίου, ως τοπική θρησκευτική εορτή για το Δήμο Αχαρνών.

7. Το με αρ. πρωτ. 6246/7-2-2019 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών για την έγκριση διενέργειας έκτακτης εορταστικής εκδήλωσης την 11η Φεβρουαρίου 2019 για την τοπική θρησκευτική εορτή του πολιούχου Αγίου Βλασίου με τη συμμετοχή όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών , δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοση του σχετικού ΠΔ, μέσω του οποίου καθιερώνονται και θεσμικά οι ήδη θρησκευτικά και εθιμικά καθιερωμένες τοπικές θρησκευτικές εορτές των Πολιούχων Αγίων του Δήμου Αχαρνών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη διενέργεια έκτακτης εορταστικής εκδήλωσης την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 για την τοπική θρησκευτική εορτή του Πολιούχου της πόλης «Αγίου Βλασίου», με τη συμμετοχή όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ