Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αχαρνών – Αλλαγές σε πρόσωπα και θέσεις κλειδιά

221

Την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Αχαρνών αποφάσισε σήμερα ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός

 

Ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχοι από την 17η Σεπτεμβρίου 2020 ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος τους μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Συντονισμού Δημοτικού Έργου.

Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της επιχειρησιακής υποστήριξης του Δημάρχου για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισμού του Δημοτικού έργου, την πρόταση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Τεχνικού Προγράμματος και του Προγράμματος Δράσης, την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, συντονίζοντας τις υπηρεσίες ως προς την άσκηση του έργου τους, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Νομικών Προσώπων του Δήμου, την πρόταση συγκρότησης ομάδων έργου.

ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινου Δυναμικού, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων.

Του μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη Διεύθυνση των Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης των ΚΕΠ, καθώς και τη μέριμνα για τα αδέσποτα και την τήρηση διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.

ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολιτικού Σχεδιασμού και Δημοτικής Αστυνομίας.

Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων & Πολεοδομίας.

Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών.

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.

Της μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.

ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ: Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας.

Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης.

Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Ισότητας & Δημόσιας Υγείας.

Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αντιδήμαρχος Έργων Αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των τμημάτων Συντήρησης έργων & Κατασκευής έργων με αυτεπιστασία και Εξωτερικών Συνεργείων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Του ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Εξοπλισμού.

Επίσης ορίζει:

Ως κατά τόπον Αντιδημάρχους τον Βρεττό Μιχαήλ για τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών και τον Κωφό Δημήτριο για τη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της ευθύνης λειτουργίας των αντίστοιχων δημοτικών υπηρεσιών και της συνεργασίας με τους προέδρους των Συμβουλίων των δύο Κοινοτήτων και των εκπροσώπων τους.

Αναπληρωτής Δήμαρχος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Δημάρχου ορίζεται ο Βρεττός Μιχαήλ και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης. Η τέλεση των πολιτικών γάμων θα πραγματοποιείται από τους Αντιδημάρχους Βρεττό Μιχαήλ και Αραμπαντζή Ευάγγελο.